Om het haar en de
nagels gezond te houden
Om het haar en de
nagels gezond te houden

Wettelijke vermeldingen

Print Friendly, PDF & Email

De website http://www.cystiphane-biorga.com/nl bevat algemene informatie over het merk Cystiphane Biorga van de Laboratoires Bailleul en zijn producten. Deze website richt zich tot iedereen: het grote publiek, Gezondheidsspecialisten, journalisten en studenten. De informatie die op deze website vermeld wordt, is bedoeld om de directe relatie tussen de bezoekers van de website en de gezondheidsspecialisten te verbeteren, niet om deze te vervangen.

Algemene informatie

De Laboratoires Bailleul International, een Naamloze Vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 110.000,00 CHF, met maatschappelijke zetel te 1203 Genève (Zwitserland), Rue de Lyon 109, ingeschreven in het Handelsregister van het kanton Genève onder het nummer CH-660-1529012-5-CHE-182.074.614 BTW (hierna het “Bedrijf” genoemd), is de uitgever van de website http://www.cystiphane-biorga.com/nl (hierna de “Website” genoemd).
De Website wordt gehost door de firma EVOK : Altern8 SA, Rte des Arsenaux 9, 1700 Freiburg, Zwitserland
Bij het onderhouden van haar Website besteedt Laboratoires Bailleul International speciale aandacht aan de kwaliteit, de volledigheid en de veiligheid van de hierin opgenomen informatie. Bovendien neemt zij alle redelijkerwijs haalbare maatregelen om de goede werking van de Website te garanderen.
Als u problemen ondervindt tijdens het surfen op de Website of u een vraag heeft over de Website zelf, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Laboratoires Bailleul International, Rue de Lyon 109, 1203 Genève – contact@bailleul.com

Algemene gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

De toegang tot de Website en het gebruik van haar inhoud gebeurt in het kader van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Door het raadplegen van en het surfen op de Website aanvaardt u zonder voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Territorialiteit

De informatie op de Website is bedoeld voor gebruik door privépersonen en/of gezondheidsspecialisten die in Zwitserland wonen. De Website is ook toegankelijk voor andere landen, waar de wetgeving en de reglementering kan afwijken van de Zwitserse reglementering en wetgeving. In dat geval kan de informatie op de Website niet passend of niet conform zijn aan de plaatselijk geldende reglementering.

Deze website en de informatie die zij bevat, is niet geschikt noch goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten of door Amerikaanse burgers of inwoners.

Bescherming van de persoonsgegevens

Om de Website te raadplegen en te bezoeken hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

De gegevens en de informatie die u ons meedeelt in het kader van onze pagina “contact”, worden niet bewaard. Deze informatie dient uitsluitend om ons te helpen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

De gegevens en de informatie die u ons meedeelt in het kader van uw inschrijving op onze “nieuwsbrief” worden bewaard, maar niet meegedeeld aan derden.

Als u ons persoonsgegevens verstrekt, verbindt u zich ertoe precieze inlichtingen mee te delen die geen schade berokkenen aan de belangen en/of de rechten van derden.

Ons Bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en is de enige bestemmeling van uw persoonsgegevens. Ons Bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren. In overeenstemming met de wetten betreffende de bescherming van de persoonsgegevens beschikt u over het recht van toegang, inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt uw rechten op ieder ogenblik uitoefenen door een e-mail te sturen naar het onderstaande adres: contact@bailleul.com

Cookies

Om het gebruik van de Website te vergemakkelijken, installeren wij cookies op uw computer. Wij kunnen deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.
Een cookie registreert echter wel informatie die voor statistische doeleinden (gebruikte browser, geraadpleegde pagina’s, datum en uur van het bezoek, enz.) gebruikt worden en die wij tijdens uw volgende bezoek kunnen lezen.
U kunt deze cookies uitschakelen door uw webbrowser als volgt te configureren:

Internet Explorer
Open het menu “Extra”, “Internetopties”, tabblad “Algemeen”, klik onder “Browsegeschiedenis” op de knop “Verwijderen” en vink het vakje “Cookies en websitegegevens” aan.

Firefox
Open het menu “Geschiedenis” en klik op “Recente geschiedenis wissen”. Stel de “Te wissen tijdsperiode” in op “Alles”. Klik vervolgens op de pijl naast “Details” om de lijst met geschiedenisitems uit te vouwen. Selecteer “Cookies” en verzeker u ervan dat andere items die u wilt behouden, niet geselecteerd zijn. Klik op “Nu wissen” om alle cookies te wissen en sluit het venster “Recente geschiedenis wissen”.

Netscape
Klik op “Bewerken”, “Voorkeuren” en vervolgens op “Geavanceerd”. Vink de optie “Cookies deactiveren” aan.

Gegevensoverdracht naar het buitenland

Wij kunnen ertoe gebracht worden uw gegevens over te dragen aan één van de databases van onze filialen die gevestigd zijn buiten het land waar u woont, in het bijzonder in het kader van de rubriek “contact”, en eventueel in een land waar het beschermingsniveau van de Persoonsgegevens niet hetzelfde is als in uw land.

Aard en omvang van de informatie die op de Website gepubliceerd wordt

De Website kan u eventueel meningen voorstellen van specialisten in een bepaald domein in verband met de inhoud van de Website of uittreksels uit persartikels. Deze informatie verbindt in geen geval de geraadpleegde specialist of de auteur van het artikel en weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van het Bedrijf.

De Website kan ook informatie bevatten over de gezondheid, de lichamelijke toestand, een medisch domein of medische behandelingen die uitsluitend voor menselijk gebruik voorbehouden zijn. Deze informatie houdt in geen geval medisch advies in en wordt uitsluitend ter informatie op de Website gepubliceerd.

U mag deze informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose te stellen met betrekking tot een ziekte of een lichamelijk probleem of om geneesmiddelen voor te schrijven of te gebruiken. U moet uw arts of apotheker raadplegen; deze gezondheidsspecialisten zijn de enige personen die bevoegd zijn om u aangepast advies over uw toestand te verstrekken.

Bijgevolg erkent u dat het Bedrijf niet aansprakelijk zal gesteld kunnen worden voor de informatie en de diensten die op de Website voorgesteld worden en aanvaardt u dat het gebruik van deze informatie en deze diensten volledig op eigen verantwoordelijkheid, controle en beheer gebeurt.

Tot slot kan de informatie die op de Website gepubliceerd wordt, directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van het Bedrijf, die in bepaalde landen of bepaalde regio’s niet verspreid worden of niet beschikbaar zijn en die onder een verschillende merknaam kunnen aangeboden worden en onderworpen kunnen zijn aan reglementeringen en gebruiksvoorwaarden die van land tot land verschillen. Dergelijke verwijzingen houden in geen geval het voornemen van het Bedrijf in om deze producten, programma’s of diensten in uw land te verkopen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de producten, programma’s en diensten die in uw land beschikbaar zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Ons Bedrijf is houder van de domeinnaam http://www.cystiphane-biorga.com/nl. De Website is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom. De Website in haar geheel en ieder van haar samenstellende elementen (zoals teksten, boomstructuren, software, animaties, afbeeldingen, foto’s, illustraties, schema’s, logo’s, geluiden, muziek, enz.) zijn, behoudens andersluidende vermelding, de uitsluitende eigendom van ons Bedrijf dat als enige gemachtigd is om de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

Overeenkomstig de bepalingen van de wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom, de wettelijke en reglementaire bepalingen van alle landen en van de internationale conventies is dus het gebruik van de Website in haar geheel of gedeeltelijk, in het bijzonder door download, vermenigvuldiging, overdracht, weergave of verspreiding, voor andere doeleinden dan voor uw persoonlijk en privégebruik voor een niet-commercieel doel, strikt verboden. Als u deze bepalingen schendt, stelt u zich bloot aan de sancties die voorzien worden door zowel de wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom en het Wetboek van Strafrecht uit hoofde van inbreuk op het auteursrecht en het merkenrecht als door het Burgerlijk Wetboek inzake de burgerlijke aansprakelijkheid.

Behoudens andersluidende vermelding zijn de merken en domeinnamen en de tekeningen en modellen die op de Website weergegeven worden, het exclusieve eigendom van ons Bedrijf. Iedere reproductie of ieder gebruik evenals de wijziging van deze merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, op welke manier en voor welk doeleinde dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het staat ons Bedrijf vrij om de inhoud van de Website, geheel of gedeeltelijk, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen of te wissen of haar publicatie tijdelijk op te schorten.

Fotoverantwoording

Garanties en aansprakelijkheid

Ons Bedrijf stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die via de Website ter beschikking gesteld worden, zo correct en up-to-date mogelijk is. Ons Bedrijf garandeert echter in geen geval dat deze informatie correct, volledig en up-to-date is. Ons Bedrijf verleent geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Website in haar geheel of gedeeltelijk. In het bijzonder vormt de informatie die op de Website en in welke hoedanigheid dan ook verstrekt worden, in geen enkel geval een medisch advies. Bijgevolg ontslaat het raadplegen van de rubrieken van de Website u in geen geval van het inwinnen van medisch advies of het raadplegen van een gezondheidsspecialist (dokter, kinderarts, apotheker, enz.).

Ons Bedrijf kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor enige directe of indirecte schade, ongeacht haar oorzaak, haar oorsprong, haar aard en/of haar gevolgen, die voortvloeit uit de raadpleging en/of het gebruik van de Website. Ons Bedrijf aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs en/of schade die voortvloeit uit frauduleuze handelingen die door derden vanaf de Website gepleegd worden (bijvoorbeeld hacken of ongeoorloofde toegang).

Ons Bedrijf maakt gebruik van middelen die bedoeld zijn om de veiligheid te garanderen van de bestanden die samengesteld worden op basis van de persoonsgegevens die op de Website verzameld worden. Ons Bedrijf heeft geen controle over de risico’s die verbonden zijn aan de werking van het Internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van eventuele risico’s op het gebied van de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk uitgewisseld worden.

Reclame voor producten of diensten

De Website bevat geen enkele reclame voor producten of diensten, in welke vorm dan ook.

Wijziging van deze voorwaarden

Ons Bedrijf meldt u dat deze algemene gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik zonder voorafgaande verwittiging kunnen gewijzigd worden. Deze wijzigingen worden van kracht door hun online publicatie en worden geacht zonder voorbehoud aanvaard te zijn zodra u de Website na hun online publicatie bezoekt. Wij raden u aan deze rubriek regelmatig te raadplegen.

Jurisdictie

Ieder geschil met betrekking tot de Website valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het kanton Genève, Zwitserland, waarbij het aantekenen van beroep bij de Federale Rechtbank wordt voorbehouden.

© Laboratoires Bailleul International – Alle rechten voorbehouden – november 2014.